Graag zien we hoe u denkt over de voorstellen van de verenigingsraad. Uw voorkeur nemen we mee in onze eindstemming op de voorstellen.
Onderstaand is kort en bondig het voorstel. Wilt u het gehele voorstel lezen kunt u dit downloaden van de VERON website.

Onderstaand formulier is alleen voor A59 leden.

Voorstel 1 – A12 Dordrecht

De afdeling Dordrecht draagt het HB op de jeugd en jongeren meer dan tot op heden het geval is te betrekken bij het radiozendamateurisme. Dit door meer autonomie te verlenen aan de jeugd & jongeren commissie en de jeugd & jongeren commissie een eigen jaarlijks budget ter beschikking te stellen.

Toevoeging HB:

Het voorstel stelt dat de jeugdcommissie onvoldoende autonomie heeft en geen eigen (reëel) budget heeft. Deze stelling wordt niet onderbouwd en het HB vraagt zich af op welke feiten deze is gebaseerd. Net als elke andere commissie kan de jeugdcommissie namelijk een budget aanvragen voor voorgenomen activiteiten. Daarbij geldt uiteraard altijd wel dat dit moet passen in het totale financiële kader. In de begroting 2020 vindt u voor de jeugdcommissie een bedrag van 1200 euro opgenomen. Verschil met andere commissies is slechts dat dit bedrag niet ten laste van de algemene middelen komt, maar door het VERON Fonds wordt vergoed. Een en ander is te vinden in de Specificatie bij het resultatenoverzicht. Kortom: de bij het voorstel geschetste uitgangspunten en omstandigheden zijn niet herkenbaar.

Voorstel 2 – HB

In verband met het op de VR van 2018 aangenomen geamendeerde voorstel 2, stelt het HB voor om het onlangs geüpdatete AVG-beleidsplan bij deze vast te stellen, c.q. te bekrachtigen.

Opm.: De afdelingsbesturen beschikken sinds 12 maart 2021 over het actuele AVG-beleidsplan.

Voorstel 3 – HB

Het HB stelt voor de afdeling 66 Woerden op te heffen en het daardoor vrijkomende gebied in te delen conform bijgaand overzicht.

Voorstel 4 – A13 Eindhoven
De vergadering verzoekt het HB om Agentschap Telecom te verzoeken om radio-examens in de Engelse taal mogelijk te maken.

Toelichting HB:
In AO 89 gedateerd 19 maart 2014 is het antwoord gegeven op een eerder gestelde vraag over het afnemen van examens in de Engelse taal.
Het antwoord van AT is als volgt:

4. Bespreken actiepuntenlijst
87-04 De verenigingen verzoeken de wens om de radiozendamateurexamens ook in de Engelse taal aan te bieden bij de directie onder de aandacht te brengen. De directie heeft het verzoek ontvangen en besloten dit af te wijzen. Actiepunt afgedaan.

AT heeft aangegeven dat het afnemen van examens in de toekomst anders zal worden ingevuld. De details zijn nog niet bekend.

Voorstel 5 – A22 Zuid-Limburg

Beschikbaar stellen van voorgaande jaargangen van Electron in PDF format.

Toelichting HB:

Er wordt al aan gewerkt en het zal gefaseerd worden ingevoerd.

Voorstel 6 – A17 – Gouda

Dit voorstel is eerder ingediend in 2019, maar aangezien er geen voortgang is geboekt dienen we het bij deze opnieuw in. De vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Overleg verzoekt het AT om het bandplan voor de 30M amateurband te harmoniseren met de toewijzing voor IARU Regio 1. Dit betekent dat het huidige segment voor Digi-modus wordt vergroot met 10 kHz naar 10.130 MHz – 10.150 MHz.

Toelichting HB:

Het voorstel omvat een verzoek van de vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Overleg aan AT om het bandplan van de 30m amateurband te harmoniseren met de toewijzing van IARU-Region 1. In de eerste plaats merken wij op dat AT geen bandplannen opstelt en deze plannen evenmin wijzigt. Dat is een taak die onder de verantwoordelijkheid van IARU-R1 wordt uitgevoerd. Een harmonisatie van de 30m amateurband is in het overleg met AT daarom niet aan de orde. De realisatie van het voorstel van de afdeling Gouda vereist een wijziging van de Regeling Gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015. In het amateuroverleg van 25 oktober 2018 is door de VERON een verzoek tot wijziging van deze ministeriële regeling ingediend.

Daarmee is bijna 3 jaar geleden aan het voorstel van de afdeling Gouda reeds uitvoering gegeven. Het Agentschap Telecom heeft op dit moment een update van de regeling in voorbereiding. Bij het tot stand komen of wijzigen van zo’n ministeriële regeling vereist de Nederlandse staatsinrichting een specifieke, veelal tijdrovende procedure.
Door de VERON is op 21 oktober 2019 een brief naar AT gestuurd waarin wijzigingen van het amateurspectrum, waaronder de aanpassing van de 10MHZ en de implementatie van de N-herijking wordt voorgesteld. De VERON heeft inmiddels AT om een status van de voorgestelde wijziging gevraagd.