Leden Vergadering PI4VNW 2016

Veron LogoLeden Vergadering PI4VNW

Uitnodiging voor Leden Vergadering

Aan:   alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg
Download de officiële uitnodiging

Op dinsdag 2 februari 2016 zal de jaarlijkse leden vergadering worden gehouden in het onderkomen van de volkstuinders vereniging DR. Moerman aan de Arijkoplaan 8 te Vlaardingen, aanvang 20:00 uur. (zaal open vanaf 19:30)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter PA3DSJ
  a. Vaststellen agenda
  b. Verslag LV 2014
  c. Jaarverslag 2015
 2. Financiën door de penningmeester PA0VHP
  a. verslag 2015
  b. begroting 2016
  c. verslag kascontrole- Commissie (1e Sjaak PD0SV, 2e Jan PA7PTT en reserve Hans PE1H)
  d. Vaststelling kascontrole- Commissie 2016.
 3. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend bestuurslid is: PA7RLF (herkiesbaar), PA0VHP (2e jaar), PA3DSJ (1e jaar).
  Nieuwe kandidaten kunnen tot voor de opening van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. Zij dienen tijdens de
  verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke bereidheidsverklaring te hebben overlegd aan het bestuur.
 4. Vooruitblik verenigingsraad (VR) 2016
  a. Voorstellen
  b. Benoeming afgevaardigden (4 personen) 76e VR (23-April-2016, Apeldoorn)
 5. Verslag regionale bijeenkomst Midden-west (Rotterdam, 16-11-2015 PA3DSJ, PA0VHP)
 6. Uit de afdeling:
  a. Mogelijke activiteiten 2016: PACC 13-14 februari, N-/F-zendexamen vrijdag 27 mei, Velddag (?
  juni), ILLW 20-21 augustus, ARRL 10m contest 10-11 december, PW 2m QRP contest 12 juni
  2016, andere?
  b. Antenne installatie PI4VNW
  c. QSL-kaarten (PI4VNW en PI4VNW/L)
  d. QSL verzenden en ontvangen, (status door Sjaak PD0SV)
  e. Website (status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB)
  f. Literatuur en abonnementen 2016/2017
  g. PI4VNW ronde in de toekomst (Multi operator?)
  h. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 9. Rondje van zaak.

Vergeet niet uw geldige lidmaatschapskaart van de VERON mee te nemen. Het bestuur van de afdeling
Nieuwe Waterweg wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en radioactief 2016. Tot ziens op de
verenigingsavonden elke 1e en 3e dinsdag van de maand.

73,
Huib Barendrecht PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling PA7RLF, secretaris