Leden vergadering 2019

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor Leden Vergadering                                                                            Rotterdam, 13-december-2018

Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg

Op dinsdag 5 februari 2019 zal de jaarlijkse leden vergadering worden gehouden in het onderkomen
van de volkstuinders vereniging Dr. Moerman aan de Arij Koplaan 2 te Vlaardingen, aanvang 20:00
uur. (zaal open vanaf 19:30)

Agenda:

1. Opening door de voorzitter PA3DSJ

a. Vaststellen agenda
b. Notulen leden vergadering 2018
c. Verslag over het jaar 2018

2. Financiën door de penningmeester PA0VHP

a. Financieel verslag over het jaar 2018
b. begroting voor het jaar 2019
c. verslag kascontrole – Commissie:
(1e Hans PA0VHA, 2e Frank PA5DAM, reserve Jeffrey PH7GIS)
d. Vaststelling kascontrole- Commissie ledenvergadering 2020.

3. Pauze, rondje van de afdeling.

4. Bestuurssamenstelling:
Aftredend bestuurslid is: PA7RLF (herkiesbaar), PA0VHP (2e jaar), PA3DSJ (1e jaar). Nieuwe
kandidaten kunnen tot voor de opening van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. Zij
dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke bereidheidsverklaring te hebben
overlegd aan het bestuur.

5. Verenigingsraad (VR) 2019

a. Benoeming afgevaardigden (max. 4 personen) 79e VR (zaterdag 13 april 2019, te Apeldoorn)

6. Verslag regionale bijeenkomst Midden-west
(Leiden a28, 12-11-2018 PA3DSJ & PA0VHA)

7. Uit de afdeling:

a. Mogelijke activiteiten 2019: PACC 9-10 februari, N-/F-zendexamen dinsdag 23 mei, Velddag
ssb/cw, ILLW 17-18 augustus, ARRL 10m contest 14-15 december, PW 2m QRP contest zondag ? juni 2019,
andere?
b. Antenne installatie/mast, status, uitbreiding/samenstelling antenne’s?
c. QSL verzenden en ontvangen status door Cor PA5SIX
d. Website status door Jeffrey PH7GIS en/of ROB PD7RB
e. Literatuur en abonnementen 2019/2020
– Practical Wireless
– Benelux QRP nieuwsbrief
– ?
f. PI4VNW ronde multi operator/gast operator gevraagd.
g. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
h. Mogelijke aanschaf nieuwe hf zendontvanger t.b.v. afdeling.

8. Rondvraag

9. Sluiting
Vergeet niet uw geldige lidmaatschapskaart van de VERON mee te nemen.
Het bestuur van de afdeling Nieuwe Waterweg wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en
radioactief 2019. Tot ziens op de verenigingsavonden elke 1e en 3e dinsdag van de maand.

73,
Huib Barendrecht PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling PA7RLF, secretaris
Zie hier de originele uitnodigingsbrief